Brocom

afbeelding logo brocom

  • Hij is geregistreerd als verzekeringsmakelaar bij de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen)
  • Hij respecteert de sectorale gedragsregels en de wetgeving met betrekking tot verzekeringsbemiddeling
  • Hij is onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappijen waardoor hij uw belangen zonder compromissen kan verdedigen. Hij volgt een voortgezette opleiding in diverse domeinen (wetgeving, verzekeringsproducten, kantoorbeheer, informatica, …)
  • Hij gebruikt de vereiste tools om u de gepaste keuze, prijs en dienstverlening te kunnen garanderen met de hoogste efficiëntie.

Bovendien zijn de Brocom Erkende Verzekeringsmakelaars de enige tussenpersonen die per principe de sectorale gedragsregels ondertekenen.

Deze tekst, die helaas niet door de wet is opgelegd, heeft als doel de superieure dienstverlening aan de consument te garanderen. Door systematisch deze gedragsregels te ondertekenen engageren de Brocom makelaars zich ertoe steeds op een respectvolle en correcte wijze om te gaan met hun klanten.

Hieronder enkele uittreksels:

  • Elke communicatie of informatie die de tussenpersoon verstrekt moet pertinent, correct en eerlijk zijn. Ze mag geen aanleiding geven tot misleiding. Iedere overdrijving of verzwijging moet worden vermeden.
  • De tussenpersoon staat de consument bij in de analyse van zijn behoeften. Hij stelt hem de meest aangepaste waarborgen voor.[…] hij kiest een verzekeringsonderneming in het belang van de consument, en rekening houdend met de voorkeur van deze laatste.
  • De tussenpersoon engageert zich, in de uitoefening van zijn beroep, naar best vermogen en in alle objectiviteit de hem toevertrouwde belangen te dienen. Hierbij dienen de belangen van de consument steeds voor te gaan op het eigenbelang van de tussenpersoon.
  • De tussenpersoon zal op een discrete wijze gebruik maken van de over de consument bekomen informatie.
  • De tussenpersoon heeft de algemene plicht, overeenkomstig zijn wettelijk statuut en zijn contractuele verbintenissen, de consument bij te staan zowel bij de onderschrijving, het beheer van verzekeringen als bij de regeling van schade. De tussenpersoon zal de consument aanzetten tot preventie.

Ombudsdienst verzekeringen VZW
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel: +32(2)547.58.71